I am not sure if I am going to eat today, but I am definitely going to do some yoga!